Complement de pensions contributives

Complement de pensions contributives

Ha entrat en vigor un nou complement per a les persones que hagin tingut fills i accedeixin a una pensió de jubilació, incapacitat permanent o viudetat.

Fins ara, si una treballadora accedia a una pensió contributiva de jubilació, viudetat o incapacitat permanent, tenia dret a que se li reconegués un complement a la pensió si havia tingut dos o més fills al llarg de la seva vida laboral. En concret, el complement era del 5 % si havia tingut dos fills, del 10 % si n’havia tingut tres i del 15 % si n’havia tingut més de tres

Doncs bé, amb data 4 de febrer entra en vigor una nova norma que modifica les condicions d’aquest complement i que també permet que els pares el sol·licitin:

  • Ara, les dones que hagin tingut un o més fills i que siguin beneficiàries d’una pensió contributiva de jubilació, d’incapacitat permanent o de viudetat tindran dret a un complement per cada fill. El dret al complement es reconeixerà o mantindrà a la dona sempre que l’altre progenitor no el sol·liciti.
  • Perquè els homes puguin tenir dret al complement, o bé han de causar una pensió de viudetat per defunció de l’altre progenitor o bé han de causar una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent.

 

 

 

La quantitat a percebre serà de com a màxim quatre vegades l’import mensual fixat per fill. Per al 2021, l’import per fill és de 27 euros mensuals (en 14 pagues).