Devolucions per pluriactivitat

Si cotitzeu de manera simultània al RETA i al règim general, verifiqueu si teniu dret a que se us retorni una part de les cotitzacions.

Devolucions per pluriactivitat

Quan un treballador cotitza simultàniament al règim general i al RETA i cada any ingressa una determinada quantitat per contingències comunes, té dret a la devolució del 50 % de l’excés en què les seves cotitzacions hagin superat aquesta quantitat, amb el límit del 50 % de les quotes ingressades al RETA per contingències comunes. Doncs bé:

  • Per a tenir dret a la a la devolució el 2021, s’exigeix haver ingressat el 2020 una quantitat superior a 13.822,06 euros.
  • La Tresoreria General de la Seguridad Social hauria de procedir a abonar, d’ofici, l’import que correspongui en cada cas abans de l’1 de maig, excepte si concorren casos especials o dificultats en la cotització que impedeixin que s’efectuï la devolució dins d’aquest termini, cas en què el reemborsament s’efectuarà amb posterioritat a aquesta data.

Els autònoms que durant el 2021 cotitzin en règim de pluriactivitat tenen dret al reemborsament del 50 % de l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantitat de 12.917,37 euros, amb el límit el 50 % de les quotes ingressades per contingències comunes al RETA.

 

 

 

Abans de l’1 de maig de 2021, la Seguretat Social hauria de procedir a reemborsar d’ofici els imports per pluriactivitat.