Locals en traspàs

Actualment és habitual trobar locals en traspàs, però cal verificar si l’import sol·licitat és adequat.

Locals en traspàs

L’import que es sol·licita en concepte de traspàs respon, en general, a tres conceptes: les instal·lacions i béns que hi ha al local i que l’arrendatari transmet, el dret a continuarel lloguer i l’avantatge de començar un negoci que ja està en funcionament (el fons de comerç).

Els béns i instal·lacions que es poden separar del local —és a dir, aquells que el nou inquilí es podrà «endur» en finalitzar el contracte— es poden valorar segons la vida útil que tenen. Per exemple, si s’adquireix una màquina amb dos anys d’antiguitat a la qual li queden vuit anys de vida útil i que va costar nova 12.000 euros, és raonable valorar-la en 9.600 euros (12.000 / 10 x 8). En canvi, si aquesta mateixa màquina va unida al local i no es podrà aprofitar en finalitzar el contracte, s’ha de valorar segons la durada d’aquest. Per exemple, si li quedessin cinc anys, s’hauria de valorar en 6.000 euros (12.000 / 10 x5).

Respecte al dret de traspàs pròpiament dit —l’avantatge que comporta adquirir aquest lloguer—, s’ha de comparar la renda que es pagarà amb la que es pagaria per un altre local de característiques similars, de manera que l’estalvi obtingut durant els anys que queden de contracte serà el valor del dret de traspàs. No obstant això, en fer aquest càlcul s’ha de tenir en compte que, en cas de traspàs, l’arrendador té la facultat d’augmentar la renda un 20% (o el percentatge que s’hagi pactat en el contracte).

Un cop valorats els actius materials i els drets de traspàs, la diferència fins arribar a l’import sol·licitat és el fons de comerç. En aquest cas, l’adquirent haurà de ponderar si la xifra resultant és raonable tenint en compte la clientela ja existent que podrà aprofitar i les seves previsions de beneficis.

 

 

 

Us podem ajudar en els tràmits relacionats amb el traspàs i en la valoració d’aquest.

 

 


Si desitja estar informat de l'actualitat legal, subscrigui's a la nostra NEWSLETTER