Renegociació del lloguer

Si el vostre negoci s’ha vist afectat per restriccions d’obertura o aforament, renegocieu les condicions del contracte de lloguer.

Renegociació del lloguer

Si desenvolupeu l’activitat en un local llogat i us heu vist afectat per les limitacions d’obertura o aforament imposades per les autoritats, potser ja heu pogut negociar amb el propietari una reducció o remissió de les rendes.

No obstant això, és possible que el propietari sigui reticent a arribar a un acord. En aquest cas, al·legueu la clàusula rebus sic stantibus; aquest procediment permet modificar les condicions d’un contracte en vigor si es compleixen els requisits següents:

  • Que s’hagi produït una alteració extraordinària de les circumstàncies —respecte a les que existien quan es va firmar el contracte— per causes imprevisibles.
  • Que s’origini un desequilibri important entre les prestacions de l’arrendador i de l’arrendatari.

Tot i que els tribunals són restrictius a l’hora d’aplicar aquesta clàusula —analitzen cas per cas—, alguns ja l’estan acceptant. Entenen que aquesta crisi sanitària ha suposat un canvi imprevisible de les circumstàncies i valoren els possibles desequilibris que han suposat en els contractes.

És més, en algun territori amb competències en matèria de dret civil —Catalunya— ja s’ha aprovat una norma que regula aquestes situacions. En concret, la norma catalana preveu una reducció de la renda del 50 % en cas de tancament del local per ordre administrativa, tret que s’hagi arribat a un acord equitatiu amb el propietari. I no s’ha de descartar la possibilitat que aquest criteri també s’adopti en altres territoris.

 

 

 

Renegocieu les condicions del contracte de lloguer. Els nostres professionals analitzaran la vostra situació i us ajudaran a arribar a un acord satisfactori per a tothom.